Referencie

Saneca Pharmaceutical,a.s., Hlohovec (bývalá Slovakofarma) 

– sanácia podzemných vôd znečistených fenolmi a krezolmi a monitoring podzemných vôd
– plán na odstránenie environmentálnej záťaže

Slovnaft a.s., Bratislava

– zneškodňovanie nebezpečného odpadu vzniknutých pri rekonštrukcii ČSMP
– sanácia podzemných vôd znečistených motorovými palivami pri ČSMP
– monitoring podzemných vôd
– monitoring účinnosti odlučovačov ropných látok (ORL) a ich údržba
– zber nebezpečného odpadu
– vypracovávanie Plánov opatrení pre prípad neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia  a na postup v prípade ich úniku, Prevádzkových poriadkov skladu ropných látok, Prevádzkových poriadkov vodných zdrojov a kanalizácie

ŽSD Slovakia, ŽSR

– zneškodňovanie nebezpečného odpadu z rekonštrukcie železničných tratí, štrk zo železničného zvršku

Ministerstvo životného prostredia SR

– regionálny hydrogeologický prieskum
– geologický prieskum životného prostredia znečistených zemín a podzemných vôd pesticídmi vrátane Analýzy rizika znečisteného územia

Slovenská inšpekcia životného prostredia

– sanácia podzemných vôd a zemín znečistené únikom motorovej nafty na lokalite Pezinok
– riešenie Mimoriadneho zhoršenia vôd (MZV) – znečistenie zemín a podzemných vôd únikom motorových palív pri automobilových haváriach

Záhorie Farms, s.r.o. a TRNAGRO, s.r.o., Bratislava

– hydrogeologický prieskum vodných zdrojov pre závlahy

ZSE a.s., Bratislava a SLOVREAL a.s., Bratislava – Juhas, Trnava

– hydrogeologický prieskum s výpočtom množstiev podzemných vôd
– zneškodňovanie nebezpečného odpadu na lokalite Piešťany pri rekonštrukcii bývalej elektrárne a následne hydrogeologický prieskum s analýzou rizika

Kablo Bratislava, s.r.o.,  Kablo Malacky

– hydrogeologický prieskum životného prostredia s analýzou rizika

Petržalka Sity, a.s., Bratislava

– návrh odvodňovania stavebných jám

Hydrotechnológia, s.r.o., Bratislava

– štúdie vplyvu malých vodných elektrární Janíky a Bláhová na Malom Dunaji na podzemné vody

Posudky pre rôzne spoločnosti na vsak odpadových vôd do podzemných vôd

IPKZ pre Sereď Cukrovar, RAJO

-Prieskumy znečistenia zemín a podzemných vôd ako podklad pre IPKZ

ZAHRANIČIE:

CHABAROVSK, Rusko – VODOKANAL

– prieskum možnosti úpravy podzemných vôd v horninovom prostredí – odstraňovanie železa a mangánu

RWANDA

– vyhľadávanie vodných zdrojov pre hlavné mesto KIGALI

KAZACHSTAN

– prieskum vodného zdroja ne brehu rieky ILEK