Služby

Hydrogeologické prieskumné práce

Prieskum vodných zdrojov z podzemných vôd

Výpočet množstiev podzemnej vody

Monitoring a návrh ochrany podzemných vôd

Prieskum a sanácia životného prostredia

Zisťovanie rozsahu a miery znečistenia podzemných vôd a zemín

Sanácia znečistených podzemných vôd a zemín

Riešenie mimoriadneho zhoršenia podzemných vôd pri havarijných únikoch škodlivín do zemín a podzemných vôd

Zneškodňovanie nebezpečných odpadov

Mobilným zariadením po celom Slovensku

V stacionárnom zariadení pri Galante

Odborné posudky z oblasti hydrogeológie

Plány opatrení pre prípad havarijného zhoršenia podzemnej vody

Hydrogeologické posudky rôzneho druhu