Zneškodňovanie nebezpečných odpadov v stacionárnom zariadení pri Galante

OU-GA-OSZP-2018/002211/OH – Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov
OU-GA-OSZP-2018/002212/OH – Súhlas na prepravu nebezpečného odpadu v územnom obvode okresu Galanta
OU-TT-OSZP1-2018/021414/Fo – Súhlas na prepravu nebezpečného odpadu v území Slovenskej republiky s výnikou z územného obvodu okresu Galanta v Trnavskom kraji